Wat is VeiligeScholen?

VeiligeScholen is een platform voor onderzoek en kennis over sociale veiligheid in het primair onderwijs. Scholen kunnen zelf onderzoeken uitvoeren en rapportages genereren. Daarnaast kan het platform gebruikt worden om kennis te delen met andere scholen en via een van de partners kan er ondersteuning geboden worden.

Vanaf 1 augustus 2015 is het vanuit de overheid verplicht de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren. Vanaf deze datum is namelijk de nieuwe wet Sociale veiligheid op school in werking getreden.

Lees verder

Uiteraard wilt u graag inzicht krijgen in hoe het ervoor staat met pesten en sociale veiligheid op uw school. Informatie en inzichten hierover geven u immers concrete handvatten waar u in uw beleid en de dagelijkse praktijk op in moet zetten om pesten zo veel mogelijk tegen te gaan en een zo prettig en veilig mogelijk schoolklimaat te realiseren voor alle betrokkenen bij de school. Daarnaast bent u vanaf dit schooljaar wettelijk verplicht sociale veiligheid te monitoren.

Met een jaarabonnement a €125 kunt u onbeperkt onderzoeken uitvoeren naar sociale veiligheid onder uw leerlingen. De vragenlijsten voor leerlingen kunnen worden afgenomen in de groepen 5 tot en met 8. Afhankelijk van de taal- en leesvaardigheid van de groep 5 leerlingen kan door de school besloten worden het onderzoek af te nemen vanaf groep 6. Op het platform kunnen automatische groepsrapporten gegeneerd worden die snel, duidelijk en overzichtelijk in beeld brengen hoe het ervoor staat met pesten in de groep en of de leerlingen zich veilig voelen in en om de school. Tevens kan er een totaalrapport op schoolniveau gemaakt worden. In het platform is tevens een helpdesk aanwezig voor technische vragen, er kan inhoudelijke ondersteuning en advies gevraagd worden en er is een forum waarop u ervaringen, kennis en tips kunt delen met collega’s.

Later dit schooljaar wordt het platform uitgebreid met een vragenlijst voor personeel.

VeiligeScholen is een initiatief van de School & Innovatie Groep. Een onderzoeksbureau met veel ervaring in en betrokkenheid bij het onderwijs.

Onderzoek het nu

St. Trudoschool over VeiligeScholen

gonnie3De Trudoschool neemt in het kader van het pestprotocol al jaren het veiligheidsonderzoek af. Het geeft ons inzicht in de mate waarin pestgedrag voorkomt en hoe leerlingen dit ervaren. Ook zien we aan de hand daarvan waar we de focus op moeten leggen. Uiteraard is de driehoek ouder-kind-school erg belangrijk. Korte lijntjes en zaken bespreekbaar maken zijn inmiddels een vanzelfsprekendheid in de dagelijkse praktijk. Andere acties die voortvloeien uit het onderzoek zijn meer surveillance op de speelplaats, met het team (inclusief onderwijs ondersteunend personeel) een eenduidige aanpak hoe je met kinderen en incidenten op het plein omgaat. Met resultaat: kinderen en ouders ervaren de school als veilig (9% gepeste kinderen is gedaald naar 0 tot 3%)!

Gonnie Verhagen, directeur St. Trudoschool te Helmond

Certificaat

Om scholen te stimuleren pesten blijvend onder de aandacht te houden, hebben we het certificaat ‘Veilige School’ ontwikkeld. Als uw school na uitvoering van het veiligheidsonderzoek in aanmerking komt voor het certificaat kunt u uw school daarvoor aanmelden en ontvangt u het certificaat, een bijbehorende deursticker en banner voor op uw website. Zodat iedereen kan zien dat uw school een Veilige School is!

Lees verder

Om het certificaat het Veilige School te verkrijgen, dient uw school aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het percentage gepeste leerlingen op schoolniveau (onderzoek afgenomen in de groepen 5 tot en met 8) is minder dan 4% (landelijk gemiddelde is 9%);
  • Er is een aantoonbaar geïmplementeerd veiligheidsplan dat voldoet aan de eisen die het ministerie van onderwijs daaraan stelt;
  • De school heeft een vertrouwenspersoon en pestcoördinator;
  • ‘De sociaal veilige school’ is structureel onderdeel van de agenda;
  • De onderzoeken zijn afgenomen conform de instructie van VeiligeScholen.

Een certificaat is een jaar geldig. Om het veiligheidscertificaat te krijgen vult u na afronding van het onderzoek het aanvraagformulier in op het platform.

VeiligeScholen controleert op diverse manieren of het onderzoek op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Controle vindt plaats door analyse van resultaten. Bij twijfel over de juiste uitvoering van de data kan VeiligeScholen nader onderzoek uitvoeren. Meer informatie over deze controle van onderzoeksgegevens en consequenties bij onregelmatigheden kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.

Week van de veilige school

Let op uw postbus!

In de week van de veilige school ontvangt u een ansichtkaart van veiligescholen.nl!

Kosten

VeiligeScholen wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren om pesten terug te dringen. We houden de kosten daarom laag en transparant. De kosten per school zijn € 125 (inclusief BTW) per schooljaar. Voor dit bedrag sluit de school een jaarabonnement voor VeiligeScholen af. In het betreffende schooljaar kan de school onbeperkt gebruik maken van het platform.

Aanmelden

Wilt u uw school aanmelden voor VeiligeScholen? Dat kan heel eenvoudig en snel door op onderstaande aanmeldknop te klikken.

Aanmelden

Hebt u eerst nog vragen of wilt u graag nog spreken met een van onze adviseurs? Dat kan natuurlijk ook!

Eerst contact

Wilt u de onderzoeken niet zelf regelen maar laten uitvoeren door de School & Innovatie Groep neem dan telefonisch contact op met 038 – 4202130 of mail naar info@schoolinnovatiegroep.nl